Xưởng dệt Việt Sang

Văn phòng Việt Sang

Kho vải Việt Sang